Papers
catalans
a Àvila

Saluda del Rector de la Universitat de Barcelona, Pere Bosch i Gimpera, a Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura. (Barcelona, 15/11/1937)