El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Depuracions

  

     

Any 1939: telegrama del governador civil en què informa l’alcaldia de Manresa sobre la circular referent a la depuració de funcionaris i l’obligació que es compleixi a tots els pobles del districte. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

31/3/1939: notificació de l’administrador de l’escorxador municipal a l’alcalde en què declara haver rebut la suspensió laboral i haver fet lliurament del metàl·lic i documentació al funcionari Antoni Coll Vilaclara. L’imprès és en català, ja que encara no havien tingut temps de fer-ne en castellà. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Maig de 1939: petició del comandant militar en què demana a l’alcalde de Manresa les causes del cessament de Manuel Antonés Martínez com a membre del Cos de Bombers de Manresa. L’alcalde respon que Antonés ha estat apartat per haver-se presentat al servei molt temps després de “la liberación de esta ciudad por el Glorioso Ejército Español, estando actualmente sujeto a depuración y pendiente del resultado del expediente que se tramita a dicho efecto”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

13/6/1939: proposició de la comissió de Governació de l’Ajuntament de regulació del Cos de Bombers, amb la destitució de diversos treballadors (“en vista de los informes de los individuos”), el reingrés d’altres i una proposta organitzativa determinada. Els bombers cessats són Ramon Marín, Francesc Golet, Ramon Balil, Adolf Antonés, Leandre Almasqué, Josep Civit, Manuel Ibern i Josep Fontdevila. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Juliol del 1939: declaració jurada de Bartomeu Fornell Clarà, practicant zelador de Manresa, i carta del governador civil a l’alcalde de Manresa, en què li diu que li envia aquesta declaració perquè resolgui el cas de la depuració. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

29/7/1939: proposició de la comissió de Governació de l’Ajuntament perquè suspengui de treball i sou Josep Coll Viñas, vigilant d’inspecció i salubritat, i Antoni Elias Anfruns, enterramorts. La proposta és acceptada per l’alcaldia. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

29/7/1939: dictamen de la comissió de Governació en què, després d’analitzar els expedients de depuració, proposa que s’aixequi la suspensió de treball i sou a quatre treballadors: Manuel Ibern, Josep Fontdevila, Josep Culla Sagristà i Bartomeu Puxeu Badosa. L’alcalde ho aprova. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

22/8/1939: relació de personal depurat -tretze treballadors- que es presenta a la sessió de la corporació municipal, perquè siguin readmesos en les respectives funcions sense rebre cap tipus de sanció. L’alcalde ho aprova. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Setembre-desembre del 1939: diverses relacions de treballadors de l’Ajuntament que han estat depurats i que són readmesos en les respectives funcions. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Novembre de 1939: requeriment adreçat a l’alcalde pel jutge instructor encarregat de la depuració del personal farmacèutic de l’administració municipal; li demana les declaracions de tots els farmacèutics del districte municipal. L’alcalde li respon que no pot enviar-les perquè no és competència seva. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

2/11/1939: relació del personal de l’Ajuntament a qui s’obre un expedient. Molts dels treballadors que hi figuren acabaran essent cessats. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

30/12/1939: relació de personal municipal depurat –27 persones- que és acomiadat de l’Ajuntament (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

(Sense data): acord municipal pel qual s’accepta “la renuncia” presentada per Josep Padró González del càrrec de professor de dibuix de l’Escola d’Arts i Oficis; s’aprova que la seva plaça sigui ocupada interinament per Fernando Hurtado Sánchez. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

14/11/1939: relació dels permisos de taxímetres que la comissió de Governació de l’Ajuntament proposa perquè siguin acceptats i es doni el carnet a les sis persones proposades. L’alcalde ho aprova. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

10/8/1940: certificació de l’alcalde de Manresa, Domènec Prunés, que en el llibre d’actes de l’Ajuntament consta que el 14 d’agost de 1936 fou admesa la dimissió del metge municipal Bernat Bosch, per problemes de salut. El batlle, però, fa constar que la dimissió va ser forçada per la seva ideologia: “dicha dimisión fue la fórmula que se dio a la decisión del Ayuntamiento rojo de privarle del referido cargo por su significación derechista”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Setembre de 1940: telegrama del governador civil en què demana a l’Ajuntament de Manresa si ha nomenat guàrdies rurals o guàrdies municipals diürns o nocturns entre individus procedents de l’extingit cos de mossos d’esquadra. Si així ha estat, sol·licita saber si s’han depurat aquestes persones i quina autoritat els ha concedit el permís d’armes llargues. L’alcalde respon que no ha nomenat cap guàrdia rural ni guàrdia municipal provinent del cos de mossos d’esquadra i també li fa saber que a Manresa els guàrdies no utilitzen armes llargues. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Novembre-desembre de 1940: petició adreçada a l’alcalde pel president de la Comisión de Arquitectos Excombatientes y Excautivos, del Col·legi d’Arquitectes, s’hi demana una relació dels arquitectes que ocupaven càrrecs facultatius abans del Movimiento a l’Ajuntament i dels arquitectes que hi treballen actualment. La recollida de dades ha de servir per complimentar la llei sobre col·locació de “Caballeros mutilados, ex-combatientes y ex-cautivos, en corporaciones locales”, segons la qual aquests han d’ocupar el 80% de les places vacants. En la seva resposta, l’alcalde notifica que en data 18 de juliol de 1936 ocupava el càrrec d’arquitecte municipal, de manera interina, Pere Armengou Torra, però que actualment torna a ocupar la plaça, com a titular, Josep Firmat Serramalera. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Abril de 1940: sol·licitud de l’empresa Fuerza y Alumbrado S.A. adreçada a l’alcalde de Manresa perquè intervingui en l’obtenció d’un certificat o referència de condemna que permeti completar l’expedient de depuració que s’està fent a un treballador seu, Jaume Queralt Serral, domiciliat a Sant Quintí de Mediona. L’alcalde tramet la petició al jutge militar de Vilafranca del Penedès, que havia de dictar sentència sobre les “actividades marxistas” de Queralt. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

12/8/1939: carta adreçada a l’alcalde per la Caixa de Recluta núm. 26 de Barcelona, en què li comunica que s’hi ha presentat el mosso Rafael Isart Vilajuana, amb un certificat de l’Auditoria de Guerra de depurat total del març anterior. L’organisme militar reclama explicacions pel retard d’Isart, atès que els depurats totals han de comparèixer urgentment al lloc corresponent. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

5/10/1939: requeriment de la Caixa de Recluta núm. 26” de Barcelona a l’alcalde de Manresa perquè Magí Ferrer Aucin sigui depurat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/12/1939: notificació de l’alcalde de Manresa a Salvador Torras Catllà de les instruccions dictades per la Caixa de Recluta núm. 26” de Barcelona, sobre la resolució dels expedients d’incorporació a files i la necessitat de presentar els certificats de depuració. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt