El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Els mestres

Nomenaments i incidències

Documents

 

       

27/03/1939: notificació de l’alcalde de Manresa al rector de la Universitat de Barcelona, per la qual li adjunta la instància acompanyada de la declaració jurada que ha presentat el professor auxiliar del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza”, Trinitat de Dalmases Valls. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

Juliol-setembre de 1939: nomenament de Margarita Ezquieta Erdozáin com a mestra per a l’escola graduada de Manresa. Erdozáin, natural de Pamplona, fa una petició escrita al secretari de l’Ajuntament de Manresa perquè li enviï el títol administratiu de mestra que han rebut, ja que no s’ha d’incorporar fins després de les vacances i necessita el document per fer unes gestions. Davant d’aquesta situació, l’alcalde escriu al jefe de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de la província de Barcelona tot exposant-li els fets. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

       

24/07/1939: proposta de l’alcalde de Manresa al jefe de la Sección administrativa de 1ª Enseñanza de la província de Barcelona, per la qual li exposa el nom de diverses candidates perquè ocupin les vacants dels càrrecs de mestres existents a la ciutat (Maria Teresa Llorens, Montserrat Prunés Planas, Maria del Carme Ferrer Roca i Joana Herms Mateu): “además de la aptitud legal y profesional, tienen inmejorables antecedentes religiosos, morales y políticos y son completamente adictas al Glorioso Movimiento Nacional”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

10/11/1939: nomenaments del Ministerio de Educación Nacional, com a mestres interins d’escoles de Manresa, de Joaquim Clotet Canals, Florentino López Román i Vicente Ramírez Tormo. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

15/11/1939: notificació de l’alcalde en què comunica que la comissió gestora de l’Ajuntament ha decidit acceptar la renúncia del càrrec de mestra auxiliar del parvulari del Grup Escolar Pare Algué a Antònia Mayor i nomenar, amb caràcter interí, Montserrat López Colillas. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

20/09/1940: carta de l’alcalde al jefe de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de la província de Barcelona, en què fa constar que s’ha presentat la mestra Antònia Rubiralta Oller amb un nomenament d’aquesta institució per ocupar una vacant a Manresa. L’alcalde informa no haver rebut cap notificació oficial i demana les directrius que cal seguir. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

       

14/10/1944: carta de Florentino López Román, delegado Comarcal del Servicio Español del Magisterio que, en representació dels mestres signants del document, exposa a l’alcalde de Manresa la difícil situació econòmica en què es troba la majoria de mestres, amb dificultats per adquirir els principals productes bàsics. Per això demana que, seguint l’exemple d’altres municipis, la corporació municipal tingui en compte en els propers pressupostos municipals algun tipus d’ajut econòmic per millorar la seva situació. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

Juliol de 1945: petició dels mestres de la ciutat adreçada a l’alcalde en què li demanen un augment de la quantitat que reben pel concepte de “casa-habitació” fins a 250 pessetes mensuals, per poder fer front a les despeses que el lloguer dels habitatges genera. La ponència de Cultura de l’Ajuntament de Manresa accepta la petició, però decideix que sigui la ponència d’Hisenda qui ho estudiï i proposi la resolució procedent. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

26/10/1945: petició adreçada a l’alcalde per Teresa Ill Vives, veïna de Manresa i auxiliar del parvulari de les Escoles Nacionals Pare Algué, d’un augment de sou fins a 2.400 pessetes anuals, ja que des de fa prop d’un any rep mil pessetes anuals i el cost de la vida ha augmentat considerablement. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

Novembre de 1949: carta adreçada a l’alcalde per Mariano Olmedo, delegado comarcal de Falange de Manresa, en què li comunica que la festa patronal del Magisteri se celebrarà el 26 del corrent i li demana que l’Ajuntament hi col·labori amb una subvenció. La resposta de l’alcalde li transmet l’acord de la comissió municipal permanent de subvencionar amb 400 pessetes els actes organitzats en honor de Sant Josep de Calassanç. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

Abril-maig de 1951: petició adreçada a l’alcalde per de Joana Herms Mateu, mestra nacional excedent, que exerceix el càrrec provisional de jefe de las Enseñanzas de Hogar en el Instituto de Enseñanza media. Demana poder gaudir del concepte de “casa-habitació” que tenia la seva predecessora en el càrrec. Per demostrar la seva posició des de principi d’any, Herms adjunta a la petició el document que acredita el seu nomenament en el càrrec. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

       

30/11/1953: acord de l’Ajuntament de Manresa de subvencionar el desplaçament del Magisterio local al campament del Frente de Juventudes instal·lat prop d’Olvan. La quantitat subvencionada és de 755,06 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

Premsa

 

     

“Manresa”, 20/8/1942: notícia sobre la presa de possessió com a director de l’Institut de Manresa de Valentí Masachs Alavedra, catedràtic de ciències naturals. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Torna a dalt

Acreditacions dels mestres

Documents

   

Gener-maig de 1939: acreditacions de mestres adreçades a l’alcalde de Manresa o a les autoritats pertinents per demostrar que exercien com a professors en escoles de la ciutat abans de l’arribada de les tropes franquistes i per indicar el sou que rebien. Els mestres que s’acrediten són: Concepció Abadal i Puigferrat, Trinitat Colomina Muràs, Àngela Mató Puigmitjà, Rosa Borràs Llauradó, Julita Llop Masqué, Pau Guiu Domingo, Dolors Mas de la Fuente, Guadalupe Guisasola Rodríguez, Josepa Borràs Aragonès, Felisa Rufas Clavera, Ramon Santacana Minguell, Aparici Jané Vila, Guadalupe Jané Cornet, Maria del Olvido Álvarez Álvarez, Ildefonsa Matamala Barnet, Valeri Caldas Altimiras, Carme Montagut Simó, Enric Morató Alguacil, Maria Teresa Llorens, Concepció Serrano Hernández, Maria Rosario Biel Casals, Maria Vall Soldevila, Carme Piqué Bartolomé, Josep Vidal Monge, Maria Garriga Pons, Teresa Llasera Sala, Ramon Pallàs Prades, Maria Llaveries Viladomiu, Vicenta Cuende Sierra, Josepa Riera Vives, Rosa Macau Roig, Vicenç Ramírez Tormo, Maria Teresa Bruto Sans, Hermenegild Lladó Bilarrubies, Pilar Espada Cristóbal, Purificació Espada Cristóbal, Dolors Ribes Grau, Assumpció Tomàs Suades, Rosa Fortuny Riera, Josep Martínez Aguado, Assumpció Rovira Tenas, Antònia Trapé Carrera, Aureli Górriz Vivas, Eugènia Giró Ortega, Pere Aloy Anell, Maties Modest Vicente Giménez, Joan Martí Garriga i Aurora Bernal Navarro. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Febrer de 1939: certificats de Carles Aguilar Mas, secretari de l’Ajuntament de Manresa i de la Junta Local de 1ª Ensenyança, que manifesta que Teófilo Anguiano Diago i Teresa Sansa Nequi han pres possessió del càrrec de mestres a Manresa, plaça que ja ocupaven anteriorment. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

27/02/1939: còpies dels oficis enviats de l’alcaldia de Manresa a la Inspecció de la Secció Administrativa, en què es notifica els mestres que s’han presentat a l’Ajuntament després de la liberación de la ciutat, tant els que exercien el càrrec abans del 18 de juliol de 1936, com aquells que exercien el càrrec en dates posteriors. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

28/02/1939: fitxa de presentació del mestre de la Generalitat Santiago Lloveras i Janer, nomenat el juny de 1937 i amb un sou de 5.000 pessetes anuals. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

29/03/1939: notificació de l’alcalde de Manresa al jefe de la Sección Administrativa de 1 ª Enseñanza” de la província de Barcelona, i a l’Inspector Provincial, per comunicar-li que s’ha presentat a l’Ajuntament municipal, Assumpció Rovira Tenas i Aureli Górriz Vivas, ambdós mestres nacionals que fins llavors havien estat reclusos. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Torna a dalt

Les depuracions

Documents

     

Abril del 1939: ordre del 14 d’abril que aclareix a qui afecta la depuració del ministeri d’Ensenyament. L’article tercer concreta que per a la contractació de mestres en escoles particulars s’hauran de presentar els justificants de “moralidad y adhesión al Régimen” del professorat. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

17/05/1939: notificació de l’alcalde de Manresa al jefe de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de la província de Barcelona en què li comunica que s’ha presentat a l’Ajuntament el mestre del Grup Escolar Renaixença, Pere Aloy Adell, que no s’ha pogut presentar abans per estar en un camp de concentració, a Castelló. Pere Aloy fou suspès de sou i feina durant tres mesos, se’l traslladà fora de la “región catalana” i se li prohibí sol·licitar vacants durant dos anys. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

Agost de 1939: requeriment adreçat a l’alcalde de Manresa pel president de la Comisión Depuradora del Magisterio de Barcelona, Manuel Marín Peña, per tal que li remeti amb urgència la informació sol·licitada sobre la conducta dels mestres de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

17/08/1939: sol·licitud de Rafael Giménez Gil, conserge de l’Instituto Nacional de Enseñanza Media, a Josep Marcet per tal que intervingui en l’activació de la resolució del seu expedient de depuració, ja que no ha percebut el sou des del 24 de gener darrer, data de l’entrada de les tropes franquistes. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Setembre de 1939-juliol de 1940: documents enviats pel president de la Comisión Depuradora del Magisterio de Barcelona, Manuel Marín Peña, a l’alcalde de Manresa per tal que els faci arribar a diferents mestres de Manresa. Es tracta de la notificació que acompanya el plec de càrrecs formulats per la comissió contra aquests mestres. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

16/02/1940: petició adreçada a l’alcalde de Manresa pel president de la Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Lleida, José Mª de San Miguel, per tal que faci arribar l’ofici que s’adjunta al mestre Eugeni Merino Isac, de la capital del Bages. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

30/09/1940: carta de l’alcalde de Manresa al ministro de Educación Nacional, en què li adjunta la instància del mestre Ermengol Lladó Vilarrúbies en què recorre contra la resolució que l’obliga a traslladar-se fora de Catalunya i l’aplicació d’altres sancions. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt