El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La Falange. Documents

 

 

Abril de 1959: requeriment del Governador Civil a l’alcalde perquè reculli totes aquelles activitats que ha realitzat el Movimiento durant els anys 1939 i 1959, per tal d’informar-ne “S.E. el Jefe de Estado”, i resposta de l’alcalde; hi destaca la realització de campaments, l’organització de la Cavalcada de Reis i obres als diferents locals ocupats per FET y de las JONS i les seves seccions. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

14/7/1942: nota del Jefe Local de FET y de las JONS. Comunica a l’alcalde que s’ha rebut alguna notificació de la Jefatura Provincial de Propaganda que es fan representacions teatrals en català en algunes localitats de la província i l’insta a posar-ho en coneixement del Governador Civil per poder aplicar les mesures sancionadores pertinents. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Any 1947: certificats de bona conducta de dos manresans, signats per Ángel Olivé Subirachs com a Jefe Local de FET y de las JONS. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

27/11/1939: nota en què es demana a l’alcalde que lliuri el certificat de serveis prestats al dissolt Regimiento de Infantería Bailén 24 a Pere Carreras Roca, cap de Falange a Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

28/4/1939: comunicació del Jefe Local de la FET y de las JONS a l’alcalde sobre la participació de la Falange en "el día de la Independencia de España” i de l’aixecament d’un obelisc a la plaça de Sant Domènec. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

6/4/1939: carta de la Falange en què es convida l’alcalde i regidors als actes de “entronización del Sagrado Corazón” al seu local i a la inauguració de l’Hogar del Combatiente. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

30/9/1940: comunicació a l’alcalde sobre la presa de possessió com a delegat local de l’administració de FET y de las JONS d'Enric Quinto Torrentallé. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

11/3/1958: Saluda del Jefe Local e Inspector Comarcal de Falange a Manresa, Pere Carreras Roca, a l’alcalde Josep Moll; es posa a disposició del Jefe Local del Movimiento, “para todo lo que pueda redundar en bien de nuestra ciudad y de España". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

9/7/1942: Saluda de Fernando Pastor Campoy "al camarada de la Vieja Guardia Francisco Gual Vilaseca, compañero de antaño y de las trincheras", en què li comunica el seu nou càrrec de delegat comarcal del Frente de Trabajo. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Agost del 1942: programa del "Cursillo para Alcaldes y Jefes Locales de FET y de las JONS”, que s’ha de fer a l'Institut Lluís de Peguera, i nota del cap de cerimonial Francesc Gual Vilaseca, en què convida el "Sr. Comandante Militar” i l’inspector provincial del Movimiento, especialment als actes d’inauguració i cloenda. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

6/7/1946: nota de la Delegación Provincial de Sindicatos en què es convida el cap de la Guàrdia Urbana als actes que celebrarà el Gremi de Perfumistes amb motiu de la festa patronal de Santa Isabel. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Gener de 1943: nota de FET y de las JONS en què demana a l’Ajuntament subscriure’s a la publicació “Frase Quincenal”, que té com a objectius “difundir periódicamente las consignas del Caudillo y del Movimiento”. El preu és de 50 pessetes la quota anual per exemplar. Resposta per part de la Ponència de Cultura, que encarrega cinc exemplars de la publicació per distribuir a les dependències municipals. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Any 1939: document amb la relació d'alcaldes i caps del Movimiento del partit judicial de Manresa i nota adjunta en què es demana col·laboració econòmica per celebrar actes d’homenatge al capità general de la regió militar. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

23-5-1939: nota en què s’exposa que se cedeix a Valentí Alberti Duran, “Jefe de la Banda Municipal”, una trompa (tres anys de servei) propietat de l’Ajuntament. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

12/7/1939: diligència de l’Ajuntament que informa el Jefe de Milicias de la FET y de las JONS” de la instal·lació d’un transformador elèctric al seu local. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt