El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Presos. Documents

 

     

Octubre-desembre de 1938: ordres ministerials que regulen la creació de juntes locals per a la distribució de subsidis a les famílies dels presoners i de la redempció de penes per treball: “sólo tendrán derecho a percepción de subsidio los reclusos que estén legítimamente casados y los hijos que tengan la calidad de legítimos o de naturales reconocidos”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

17/3/1939: sol·licitud de l’alcalde de Manresa al comandant militar perquè li permeti utilitzar deu presos per poder fer el trasllat de mobles de l’Institut, llavors ubicat provisionalment a la Cova de Sant Ignasi, fins al seu emplaçament habitual, a la plaça d’Espanya. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

28/3/1939: telegrama postal del “Jefe del sector de Manresa” del “Ejército del Norte. Sector Cervera” a l’alcalde de Manresa, en què li comunica que ha ingressat a l’hospital de la ciutat el pres Joaquim Gros Royo i, per tant, li demana que organitzi un servei de vigilància permanent del detingut. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

22/6/1939: carta del manresà Manel Mestres Marcet a l’alcalde de Manresa, en què li explica la seva retenció en un regiment a Melilla, “sin ninguna noción de lo que pueda ocurrirme”. Li demana que reculli informes dels seus antecedents políticosocials per lliurar-los al cap del seu regiment. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Juliol de 1939: requeriment del jutge instructor de la Milícia de FET y de las JONS de Sevilla a l’alcalde de Manresa perquè dictamini l’ordre de recerca i captura del falangista-tradicionalista José Escribano Torralba, acusat de deserció. Una setmana després la Guàrdia Urbana comunica a l’alcalde de Manresa l’ingrés a la presó local d’Escribano. El batlle ho notifica per escrit al jutge sevillà i li fa saber que el detingut està a la seva disposició. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Octubre – novembre de 1939: notificació de la Dirección General de Prisiones del ministeri de Justícia a l’alcalde de Manresa en què li comunica que li remeten 62 pessetes corresponents a l’assignació dels familiars del pres José Gambín Fabrilo -que es troba a la presó de Sant Miquel dels Reis- pels treballs realitzats. La família certifica haver percebut les 62 pessetes mitjançant un rebut. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

Any 1939: formulari de comprovació de dades sobre famílies necessitades de presoners de guerra treballant amb jornal. En aquest cas, es tracta del presoner manresà Ramon Bach Casas. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

30/1/1945: petició de Ramon Font Solà al “Jefe de la Comisión Liquidadora de la Jefatura de Campos de Concentración” de Madrid per tal que li faciliti una còpia del certificat que acredita que va sortir del camp de concentració de Cervera, ja que el que li van donar s’ha extraviat i l’hi demanen al “Tribunal de canje extraordinario de billetes”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

23/2/1945: notificació de la presó cel·lular de Barcelona (Model) a l’alcalde de Manresa, per la qual li remet el certificat de permanència de Pedro Serrano Martínez com a reclús d’aquestes dependències. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

 

Desembre de 1945: petició del secretari judicial de la Junta Local de Libertad Vigilada de Manresa a l’alcalde sobre si és procedent la concessió de la llibertat condicional al reclús Eduardo González Regalado. L’informe de l’inspector en cap de la Guàrdia i Policia Urbana dirigit al batlle aconsella que, “caso de serle concedidos los beneficios de libertad condicional, lo sean con destierro, con el fin de evitar el que su presencia en esta ciudad (excite pasiones desagradables), originados por su discutida actuación de antes del G.A.N. [Glorioso Alzamiento Nacional] y durante el mismo”. Així ho recomana, per escrit, l’alcalde de Manresa al president de la Junta Local de Libertad Vigilada. En la seva resposta, ha canviat la frase “excite pasiones desagradables” per una altra de més suau: “remueva recuerdos desagradables”. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt