La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El servei de Correus

Al servei de correus de Manresa li mancava un local digne per poder satisfer la demanda generada per la ciutat. Els usuaris es queixaven de la lentitud de les trameses i els repartiments. Els representants locals de diverses tendències polítiques feia temps que negociaven amb l’administració de l’Estat per tal d’aconseguir un nou edifici.

El projecte va tardar anys a concretar-se pel desacord de les diverses institucions manresanes sobre la ubicació de l’edifici que algunes, certament amb poca visió de futur, consideraven massa llunyana del centre.

El desembre de 1935, es va signar l’escriptura de cessió dels terrenys destinats al nou emplaçament de l’oficina de Correus. La guerra en va paralitzar la seva construcció que no es feu efectiva fins la dècada dels anys 50.