Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abenoza Grau, Teresa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
40
Nom del cap de casa: 
Antonia Abenoza Grau
Parentiu respecte al cap de casa: 
Germana?
Lloc de procedència: 
Montsó
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
18/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
J. Arters, 18, 1r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"