Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abivar Gil, María

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Garruche
Província de naixement: 
Almeria
Edat complerta: 
60
Estat civil: 
Solter/a
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/06/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Layret, 55, 4t, 2ª
Observacions: 
Fill: Ignacio García Abivar (10).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"