Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Adell Caeles, Mercè

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
3
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Teresa Carles Domènech
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Adreça de destinació: 
Jaume Compte, 12, 2n, 2ª
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"