Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aguilar López, Isabel

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Cadis
Província de naixement: 
Cadis
Edat complerta: 
16
Nom del cap de casa: 
Josep Barragán Díaz
Lloc de procedència: 
Girona
Província de procedència: 
Girona
Data d’arribada: 
13/12/1938
Adreça de destinació: 
Talamanca
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"