Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aguiñaga , Antonia

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
21
Nom del cap de casa: 
Lucia Ruiz Puente
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Bilbao
Província de procedència: 
Biscaia
Data d’arribada: 
10/10/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Cooperativa/ Era de l'Esquerra, 11
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord"