Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Agustí Jordet, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
56
Nom del cap de casa: 
Agustín Senan Gaya
Lloc de procedència: 
Aitona
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
09/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Circumval·lació, 114
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"