Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aibeto Roldán, Teresa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Aurora Roldán Castillón
Parentiu respecte al cap de casa: 
Tia?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
29/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
C/ Cases Sales, 23
Estada: 
5 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"