Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ainsa Fernández, Juana

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
5
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Cándida Fernández
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Mallorca, 25
Estada: 
4 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"