Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Albacete García, Isabel

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Sorbas
Província de naixement: 
Almeria
Edat complerta: 
17
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Joan
Nom de la mare: 
Josepa
Lloc de residència: 
Barquicas
Província de residència: 
Almeria
Data d’arribada: 
01/09/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Tossal Coro
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid