Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Albacete García, Joan

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Sorbas
Província de naixement: 
Almeria
Edat complerta: 
52
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Barquicas
Província de residència: 
Almeria
Data d’arribada: 
01/09/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Tossal Coro (Villa Car??)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid