Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alberni Martínez, Anita

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
23
Nom del cap de casa: 
Victoria Martínez Villegas
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
França
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
11/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Serarols, 2, 3r, 2ª
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".