Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alboleda Mateo, Joana

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
10
Estat civil: 
Solter/a
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Pujada Roja (T. Carreras)
Observacions: 
Persona que l'acull: Antoni Comorera
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid