Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alcántara Pérez, Constantino

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Peñarroya
Província de naixement: 
Còrdova
Edat complerta: 
8
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Frederic
Nom de la mare: 
Antònia
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
01/09/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Bruc, 53
Observacions: 
"Nét"
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39". AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid