Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alcántara Pérez, Teresa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
França
Província de naixement: 
França
Edat complerta: 
6
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Frederic
Nom de la mare: 
Antònia
Lloc de residència: 
Peñarroya
Província de residència: 
Còrdova
Data d’arribada: 
01/08/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Bruc, 53, 3r
Observacions: 
"Néta".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid