Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alcántara Ramírez, Roser

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Benamejí
Província de naixement: 
Còrdova
Edat complerta: 
34
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Peñarroya
Província de residència: 
Còrdova
Parentiu respecte al cap de casa: 
Filla
Data d’arribada: 
01/08/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Bruc, 53, 3r
Observacions: 
Casada: filla
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid