Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alcubierra Paño, Jesús

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Tardienta
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
3
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Miguela Paño Olivar
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Solsona
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
12/07/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Cementiri
Estada: 
5 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"