Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aldavert Martí, Dolors

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
26
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
30/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Magnet, 16, baixos
Estada: 
2 mesos
Observacions: 
Familiars que porta: Josep Sanz Aldevert [sic] (4 anys, natural de Lleida) i Llibertat Sanz Aldevert (4 mesos, ídem). "Entren a cobrament el dia 22-10-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"