Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alejos Merino, Benilde

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Irun
Província de naixement: 
Guipúscoa
Edat complerta: 
40
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Irun
Província de residència: 
Guipúscoa
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Irun
Província de procedència: 
Guipúscoa
Data d’arribada: 
23/08/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
La Guia
Observacions: 
Fills: Mercedes Díez Alejos (10), Isidora Díez Alejos (4) i Juan Díez Alejos (2). Cap de grup segons 2ª font. Estada 2ª font: 13 dies. Familiars: 4. Crèdit Ajuntament: 112 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".