Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aleman Lliró, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Balaguer
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
26
Estat civil: 
Solter/a
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Balaguer
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Carrió, 35, 2n, 1ª
Estada: 
4 mesos
Observacions: 
Familiar que porta: Mercè Aleman Lliró (21 anys, natural de Balaguer). "Entren a cobrament el dia 1 de Març 1938". Núm. Fitxa: 2962.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"