Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aleman Lliró, Mercè

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Balaguer
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
21
Nom del cap de casa: 
Maria Aleman Lliró
Parentiu respecte al cap de casa: 
Germana
Lloc de procedència: 
Balaguer
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Carrió, 35, 2n 1ª
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"