Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Álvarez Jorge, Antonio

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
13
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
José
Nom de la mare: 
Margarita
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Nom del cap de casa: 
José Álvarez Pérez
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Data d’arribada: 
02/02/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Major, 138
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid"