Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alzina Ribera, Joaquima

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Binèfar
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Àgata Pujol Ribera
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Calaf
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
19/08/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Bruc, 62, ent.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"