Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Amorós Montagut, Dolores

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
46
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Jaume Vilaró Ripoll
Parentiu respecte al cap de casa: 
Cunyat
Lloc de procedència: 
La Seu d'Urgell
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
28/04/1938
Observacions: 
Baixa per anar a viure a Biosca: 4-11-38.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"