Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Anaya , Dolors

Gènere: 
Dona
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Francisco Oliva Sánchez
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
15/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Conservatori
Observacions: 
Edat: 11 mesos.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"