Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Anglès López, Pompilio

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
14
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Josep Pujol Antònia
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
16/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Solsona (Barraqueta)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"