Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aranda Pascual, Maria Lluïsa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
10
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Teodora Pascual
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Madrid
Província de procedència: 
Madrid
Data d’arribada: 
27/11/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Llibertat (Les Cots)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"