Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bermejillo Lasfuentes, María

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Balmaseda
Província de naixement: 
Biscaia
Edat complerta: 
36
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de residència: 
Balmaseda
Província de residència: 
Biscaia
Lloc de procedència: 
Balmaseda
Província de procedència: 
Biscaia
Data d’arribada: 
22/09/1937
Observacions: 
Fill: Miquel Henales Bermejillo (15).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord"