Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bertran Miró, Àngel

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
9
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Enrique Bertran Camins
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
14/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
A. Remei
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"