Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Biel Munill, Francisca

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Agramunt
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
32
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/01/1939
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Àngel Guimerà, 47, 3r
Observacions: 
Cobrament: 262,50.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"