Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Biel Munill, Guadalupe

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Agramunt
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Manuel Biel Eroles
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare?
Lloc de procedència: 
Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/01/1939
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"