Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Biela Gracia, Isabel

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
1
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Fidel Biela Audina
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Huerto
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
18/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Casa Miralles (Tossal del Coro)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"