Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Boira Gasull, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
5
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Josep Boira Bañeras
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Data d’arribada: 
13/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"