Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Boixian , Romaldes

Lloc de procedència: 
Fraga
Província de procedència: 
Osca
Estada: 
2 dies
Observacions: 
Cap de grup. Familiars: 5. Crèdit Ajuntament: 20 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".