Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bolea Cuello, Adelina

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Robles
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
12
Lloc de procedència: 
Osca
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
17/04/1938
Estada: 
7 mesos
Observacions: 
"Serafín Bolauda Muñoz, que viu a l Carretera Cardona, 59-2º, està baix el amparo d'aqueta família".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"