Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Boneu , Assumpció

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
58
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Josep Piferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Marit
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
20/06/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"