Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Borovia Barovia, Josefina

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Saragossa
Província de naixement: 
Saragossa
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Biviano Berlanga Esteban
Lloc de procedència: 
França
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
01/11/1938
Adreça de destinació: 
Almirall, 12, 4t, 3ª
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".