Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Borràs Biel, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
12
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Francesc Borràs Farràs
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/06/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Infants, 15, 4t
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"