Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bosch Aurín, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
El Campell
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
41
Nom del cap de casa: 
Ramón Cuy Sanmartín
Parentiu respecte al cap de casa: 
Marit?
Lloc de procedència: 
Castellterçol
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
27/09/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Barcelona, 4, 2n
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"