Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bota Gallinat, Sebastià

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
4
Estat civil: 
Solter/a
Nom de la mare: 
Maria
Nom del cap de casa: 
Maria Gallinat Corti
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Les Borges Blanques
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
02/10/1938
Població de destinació: 
Manresa
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"