Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bovet Capdevila, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Montoliu
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
23
Estat civil: 
Casat/da
Adreça: 
Tortonyes, 12, 1r
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Montoliu
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
09/05/1938
Estada: 
1 mes
Observacions: 
Familiars: Carmel·lo Prim Bovet (4, Montoliu) i Maria Prim Bovet (18 mesos). "Entren a cobrament el dia 4-11-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"