Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Brojeras García, Pilar

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Bilbao
Província de naixement: 
Biscaia
Edat complerta: 
6
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Julia García Merchán
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Altet
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
07/01/1939
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Camp d'Urgell, 17, 4t
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"