Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bueno Marín, Francesc

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Data de naixement: 
27/02/1932
Edat complerta: 
14
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Antoni
Nom de la mare: 
Manuela
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Cabanilles, 1, pral
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manrsa
Adreça de destinació: 
Codinella, 9, 1r
Observacions: 
Persona que l'acull: Manuela Marín. Nom esmenat: Antoni Hernández. Text esmenat: "baixa per trasllat a Barcelona amb la seva mare - 31 Maig 1937".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid