Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bueno Marín, Josep

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Data de naixement: 
14/05/1929
Edat complerta: 
7
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Antoni
Nom de la mare: 
Manuela
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Cabanilles, 1, pral.
Província de residència: 
Madrid
Nom del cap de casa: 
Antoni
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Codinella, 9, 1ª
Canvis d’adreça: 
Mangraner, 35, 1r, 4ª
Observacions: 
Persona que l'acull: Manuela Marín. Noms esmenats: Jaume Guitart Vilaseca i Vicenç Llorens Garcia. Text esmenat: "baixa per trasllat a Barcelona, 31 Maig 1937".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid