Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bueno Marín, Mercè

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Data de naixement: 
31/07/1931
Edat complerta: 
5
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Antoni
Nom de la mare: 
Manuela
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Cabanilles, 1, pral.
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Codinella, 9, 1r
Observacions: 
Persona que l'acull: Manuela Marín. Nom esmenat: Lluïsa Martínez. Text esmenat: "Baixa per trasllat a Barcelona, 31 Maig 1937".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid